web analytics

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Mindfly Coaching en/of comingouthulp.nl en/of lhbticoach.nl. (Verkort lhbticoach.nl) In dit document worden een aantal afspraken omtrent de advisering / begeleiding en of ondersteuning door
Lhbticoach.nl vertegenwoordigd door de coach en de opdrachtgever en/of ondernemer en/of klant.
(hierna genoemd de Klant) nader toegelicht en wordt tevens de vertrouwelijkheid omtrent de dienstverlening vastgelegd en overeengekomen.
Dienstverlening:
Lhbticoach.nl verzorgt op verzoek en in opdracht van Klant een begeleidingstraject. Lhbticoach.nl verleent deze dienstverlening met nadrukkelijke vermelding dat Klant ten allen tijde zelf verantwoordelijk is voor het verstrekken van juiste en volledige informatie aan de coach, het al dan niet opvolgen van onze adviezen en zelf verantwoordelijk en aansprakelijk is voor implementatie hiervan, de Klant heeft dit document ontvangen bij offerte en/ of factuur, gelezen en gaat akkoord door ondertekening van dit document en/of offerte of na betaling eerste factuur waarbij naar deze voorwaarden verwezen worden.
Onze dienstverlening vangt aan nadat de schriftelijke opdracht daartoe door opdrachtgever, niet zijnde Klant is verstrekt aan Lhbticoach.nl. De dienstverlening is beschreven in een intakeverslag, en / of plan van aanpak, en/of (standaard)offerte en/of (standaard)voorstel.
Geheimhouding:
Deze betreft de, door klant te verstrekken informatie, ondernemingsplannen, financiële gegevens, opleidingshandboeken, documenten, specificaties, tekeningen, en contacten met derden. (gedurende de betrokkenheid van Lhbticoach.nl). De noodzaak of wenselijkheid hiervan wordt in overleg bepaald. De coach verklaart, dat hij alle informatie, die door of namens de klant tijdens de begeleiding, aan hem wordt verstrekt op verzoek van de klant na afloop van de begeleiding aan de klant zal retourneren.
De klant zal de ontvangst van genoemde documentatie als dan schriftelijk aan de coach bevestigen.
De coach zal de verstrekte informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan het belang van de klant. De coach verklaart alle informatie vertrouwelijk te behandelen. De coach zal niet zonder toestemming van de klant over de verstrekte informatie en documentatie met derden communiceren, tenzij de klant daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.
De coach zal, na afloop van de overeenkomst, afzien van elk gebruik van de informatie, uitgezonderd de eventuele (wettelijke) informatieplicht jegens derden.
De coach bevestigt en eerbiedigt alle rechten die de klant bezit.
Deze geheimhoudingsverklaring is niet meer van toepassing zodra
1. de betreffende informatie algemeen bekend wordt of
2. de informatie het betreffende gepubliceerd wordt .

Giften | Privacy beleid en Cookieverklaring | Algemene Voorwaarden